अ. क. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे कार्यरत अधिकार्यांची नावे रिक्त पदे
वर्ग ४
शिपाई.
श्री.एस.डी. कांबळे
श्री.एस.व्ही. पांढरे
श्री .आर.एस.जेधे
रिक्त
प्रयोगशाळा परिचर
श्री. एस.बी.देसाई
श्री.एस.एस.बाबर
श्रीमती.एस.एस.बेसके
रिक्त
रिक्त
रिक्त
ग्रंथालय शिपाई
रिक्त
एकूण
गोषवारा
अ. क. वर्ग मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
वर्ग १ ४८ ३१ १७
वर्ग २
वर्ग ३ २८ २४
वर्ग ४
एकूण ८६ ६० २६