अ. क. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे कार्यरत अधिकार्यांची नावे रिक्त पदे
वर्ग ३
ग्रंथपाल रिक्त
वरिष्ठ लिपिक.
श्री.ए.एस.राणे
श्री.बी.एस.पाटील
श्री.व्ही. एस.शेवकरे
श्री.के.व्ही. कुराडे
कनिष्ठ लिपिक
श्री. एस.बी.देसाई
श्रीमती.एस.एस.जोशी
श्रीमती .एम.बी.गायकवाड
श्री. आर.एस.कोळी
श्रीमती .आर.व्ही. मदने
रिक्त
भांडरपाल
श्री .एस.एस.झळके
निदेशक(विजतंत्री)
श्री .जी.ए.पंडित
निदेशक(तांत्रिक प्रयोग शाळा सहाय्यक) १०
श्री.डी. बी.सुतार
श्रीमती.एस.आर.पवार
श्री .एम.ए.मुळे
श्री व्ही. बी.व्हावळ
श्री आय.आर.मुल्ला
श्रीमती पी.एस.चव्हाण
श्री.एस.एस.येळापूरे
श्रीमती एस.डी. मठपती
श्री ए.एम.धारस्कर
रिक्त
निदेशक(अतांत्रिक प्रयोग शाळा सहाय्यक)
श्री.ए.एस.पाटील
श्री.आर. पी. काळे
श्री .एस.बी.कदम
श्री .एन.एन.मुळे
रिक्त
एकूण २८ २४