अ. क. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे कार्यरत अधिकार्यांची नावे रिक्त पदे
वर्ग २
प्रबंधक प्रबंधक
एकूण