अ. क. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेली पदे कार्यरत अधिकार्यांची नावे रिक्त पदे
वर्ग १
प्राचार्य रिक्त
विभाग प्रमुख ड्रेस डिझायनिंग अँड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग श्रीमती एस.व्ही. बाणे
विभाग प्रमुख अणुविद्युत व दूरसंचारण अभियांत्रिकी डॉ.एस.पी. नरोटे
विभाग प्रमुख संगणक अभियांत्रिकी रिक्त
विभाग प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान रिक्त
प्रशिक्षण व आस्थापना अधिकारी रिक्त
कर्मशाळा अधिक्षक श्री.आर. ए.कुलकर्णी
प्रणाली विश्लेषक रिक्त
अधि. डी. डी. जी. एम.
श्रीमती पी.आर. ऐतवाडे
श्रीमती पी. व्ही. तोष्णीवाल
रिक्त
रिक्त
रिक्त
१० अधि. अणुविद्युत व दूरसंचारण अभियांत्रिकी
श्रीमती एस.यु.शिंदे
डॉ. ए.वि.साळुंखे
श्री.जि. एस. चौधरी
श्रीमती एन.पी.जोशी
श्री.डी. डी. गायकवाड
श्रीमती पी. आर. डोके
रिक्त
रिक्त
११ अधि. संगणक अभियांत्रिकी
श्री.बी.पी. मुल्ला
श्रीमती एस.एस.डोहे
श्रीमती एस.पी. माळी
श्रीमती एस.एस.इंगवले
रिक्त
रिक्त
रिक्त
रिक्त
१२ अधि. माहिती तंत्रज्ञान
श्रीमती ए.व्ही. मिठापल्ली
श्री.के. ए.चव्हाण
श्रीमती.आर. बी.वर्णे
श्री एम. बी. पाटील
श्रीमती एस.एन.गायकवाड
श्री वाय. यु. बोधे
रिक्त
१३ अधि.यंत्र अभियांत्रिकी
श्री. व्ही.एम.कुलकर्णी
श्री. ए.एम. विभूते
१४ अधि विद्यूत अभियांत्रिकी
श्रीमती पी.एम.शिंदे
१५ अधि उपयोजित यंत्रशास्त्र
डॉ. एम. पी.हपाली
१६ अधि गणित
श्रीमती जे.एम.कुंभार
श्रीमती यु.एस.कांबळे
१७ अधि सायन्स (रसायनशास्त्र )
रिक्त
१८ अधि सायन्स(भौतिक शास्त्र )
डाँ. एस.ए.जमदाडे
श्रीमती ए.ए.नवपुते
१९ अधि इंग्रजी
श्री. टी.जी.धनके
श्रीमती ए.ए.बिरादार
एकूण ४८ ३१ १७